[x]

‘STREFA K1MHCPL.
METAMORFOZA PRZESTRZENI MIEJSKIEJ’ /

Wyróżnienie

lokalizacja / Katowice, Polska
status / projekt koncepcyjny 2005
pow. terenu B / 5,4 hektary
pow. zabudowy teren B / 71 886 m2

rewaloryzacja urbanistyczna

Projekt urbanistyczno-architektoniczny złożonego funkcjonalnie kwartału zawierającego funkcje mieszkaniowe, handlowe, edukacyjne, rekreacyjne i kulturowe. Proponowany plan łączy i aktywizuje dwa zaniedbane i rozdzielone szynami kolejowymi tereny u bram miasta, uzupełniając tym samym istniejącą pustkę w tkance miasta. Projekt został nagrodzony za rozwiązania pro-ekologiczne i socjologiczne w Ogólnopolskim Konkursie o Nagrodę Architektoniczną im. Małgorzaty Baczko i Piotra Zakrzewskiego.

mapa centrum Katowic

lokalizacja terenu - stan istniejący

stan istniejący

zdjęcia stanu istniejącego

Przedmiotem opracowania był projekt zagospodarowania terenów po obu stronach torów kolejowych po zachodniej stronie Śródmieścia Katowic - terenu przy ulicy Sądowej [A] i terenu po byłych zakładach mięsnych "Śląsk-Pol" przy ulicy Kozielskiej [B]. Teren opracowania wydaje się być ważnym tematem do rozpatrzenia, ze względu na lokalizację, duże braki funkcjonalne w ofercie miasta i pustkę przestrzenną jaką stanowi - brak planu zagospodarowania, brak wcześniejszych opracowań, brak jakichkolwiek działań restrukturyzacyjnych.

W celu odpowiedniego dopasowania programu funkcji dla obszaru objętego opracowaniem, przeprowadzona została dokładna analiza istniejącej oferty Katowic. Potrzeby miasta i mieszkańców, były jednym z głównych aspektów podczas gromadzenia informacji. Przeprowadzona analiza wygenerowała złożony program funkcjonalny, skupiający na jednej działce różnorodne funkcje: mieszkaniową, sportu, zdrowia i rekreacji, nauki i kultury oraz handlu i rozrywki. Funkcje te stanowiły podstawę w ustaleniu planu zagospodarowania opracowywanej strefy. Zostały one sklasyfikowane i zapisane jako funkcje 'mhcpl -the midpoint housing and city points and lines'.

masterplan diagram greenpoint mieszkaniówka infopoint pasaż handlowy galeria i mediateka

diagram głównych funkcji

ISTNIEJĄCA ZABUDOWA ZABUDOWA MIESZKANIOWA
zobacz więcej GALERIA I MEDIATEKA
zobacz więcej CENTRUM SPORTOWE I SPA
zobacz więcej PASAŻ HANDLOWY
zobacz więcej ŚLĄSKIE CENTRUM PROMOCJI
zobacz więcej EDUKATORIUM

projekt zagospodarowania

projekt zagospodarowania

diagramy

stan istniejący i projektowany

widok założenia

widok założenia

Celem projektu było stworzenie wielofunkcyjnego aktywizujacego centrum miasta, który uwzględnia różne rodzaje potrzeb mieszkańców dostosowane do grup wiekowych i wpisuje się pod względem urbanistycznym do istniejącej tkanki miasta oraz może stać sie katalizatorem dla zmiany i postępu. Projekt ten był dla nas sposobem wyeksponowania problemów miasta i pokazania jak można wykorzystać potencjał podobnych terenów poprzemysłowych poprzez zrównoważone uzupełnianie tkanki miejskiej funkcjami, które służą mieszkańcom i ich potrzebom oraz pozytywnie wpływają na rozwój miasta.

Naszą pracą chcielibyśmy zaprotestować przeciwko przenoszeniu funkcji centrum Katowic do centrum handlowego na obrzeżach Śródmieścia, przyczynić się do rozbudzenia świadomości mieszkańców i władz oraz wpłynąć na ich ambicje i emocje, sprowokować dyskusję - apel na aktualny brak działania.

widoki założenia

widoki założenia